Stäng

Hitta snabbt

Vanliga söktermer

strömavbrott
anvisat pris
schysst elhandel
köpa solceller

Elcertifikat vad är det?

Ett steg till ett förnybart energisystem.

Så fungerar elcertifikatsystemet

  • När el produceras med förnybara energikällor*, tilldelas producenten elcertifikat för den el som producerats.
  • Elcertifikaten säljs på en marknad där priset beror på tillgång och efterfrågan.
  • När ett elhandelsföretag köper el till en kund måste även elcertifikat köpas för en viss andel av den el (en kvot av mängden el) som säljs till kunden.
  • Elcertifikatet ger elproducenten mer ersättning för den el som producerats med förnybara energikällor än för icke förnybara energikällor. Det ger producenten incitament att producera mer el från förnybara energikällor, än från fossila energikällor.
  • Andelen (kallad kvot) elcertifikat som ska köpas in per kWh el som säljs beslutas av regeringen. Kvoten anges i förordningen för elcertifikat.

*De energikällor som har rätt att tilldelas elcertifikat är vindkraft, viss vattenkraft, vissa biobränslen, solenergi, geotermisk energi, vågenergi och torv i kraftvärmeverk.

 

Vad betyder det för mig som elkund?

Som elkund betalar du en elcertifikatavgift baserat på hur mycket el du använder och bidrar på så vis till att öka andelen el som produceras med hjälp av förnybara energikällor. Du betalar elcertifikatavgift oberoende av vilket avtal du har.

 

Energikällor som har rätt till elcertifikat i Sverige

De energikällor som har rätt att tilldelas elcertifikat är vindkraft, viss vattenkraft, vissa biobränslen, solenergi, geotermisk energi, vågenergi och torv i kraftvärmeverk. Ett elcertifikat tilldelas den som i en godkänd anläggning producerat och uppmätt en megawattimme el.

Nya anläggningar som tagits i drift efter elcertifikatsystemets införande har rätt till elcertifikat i 15 år, dock längst till utgången av år 2035.

 

Kvotplikten skapar efterfrågan på elcertifikat

Den som är kvotpliktig enligt lagen om elcertifikat måste köpa en viss andel elcertifikat i förhållande till sin elförsäljning eller elanvändning. Kvotpliktiga är elleverantörer, elanvändare som använder el som de själva producerat, elanvändare som importerar eller köper el på den nordiska elbörsen samt elintensiva industrier som har registrerats av Energimyndigheten.

Hur stor andel elcertifikat de kvotpliktiga måste köpa varje år bestäms genom en kvot i lagen om elcertifikat. Kvotnivåerna är fastställda till och med år 2035.

 

Kvotnivåer

Den svenska riksdagen har beslutat om ambitionshöjning i det svensk-norska elcertifikatsystemet till 2020. Beslutet innebär att ambitionen ökar från 26,4 TWh till 28,4 TWh förnybar elproduktion till 2020 jämfört med 2012. Det införs ett nytt nationellt finansieringsmål som innebär att produktionen av ny förnybar el ska öka med 30 TWh mellan åren 2002 och 2020.

Samtidigt fattades beslut i enlighet med Energimyndighetens förslag om att justera kvotkurvan för tidigare prognosfel om utbyggnadstakt och elanvändning samt justering av kvoterna för att möjliggöra ambitionshöjningen. Det innebär att nya kvoter gäller från 1 januari 2016.

 

Kvotplikten varierar årligen

Nedan finns de fastställda kvoterna för åren 2003-2035.

År

Kvotplikt (enhet)

2020

0,265

2021

0,255

2022

0,262

2023

0,264

2024

0,273

2025

0,296

2026

0,323

2027

0,376

2028

0,379

2029

0,383

2030

0,377

2031

0,359

2032

0,341

2033

0,316

2034

0,292

2035

0,276